fbpx

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Fundacja Grupy Unibep UNITALENT, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, (zwana dalej Fundacją), bip.pb.edu.pl, e-mail: adam.iwaniuk@unibep.pl, zwana dalej Administratorem.
 2. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: adam.iwaniuk@unibep.pl lub za pomocą korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, polegających na spersonalizowanym kontakcie e-mail, newsletterze grupowym zawierającym aktualizacje dotyczące wydarzenia East Design Days, wydarzeń towarzyszących, specjalnych ofert związanych z wydarzeniami towarzyszącymi, informacji związanych z organizatorami i partnerami wydarzenia – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 4. Państwa dane osobowe mogą by przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych
  z nami umów np. podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługę obsługi marketingowej.
 5. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonym celu będziemy przechowywać przez okres ich przydatności lub do czasu wycofania udzielonej zgody (wypisania się z newsletteru).
 6. Mają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych osobowych.
 7. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.